top of page
יוסף רייטן שמאות מקרקעין

מגרשים למכירה
חוף התכלת הרצליה

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

5 ספטמבר 2020

מכרז למכירת חלקה 69 בגוש 6607 בשלמות בשטח רשום של 502 מ"ר עם מחיר מינימום של 6,375 ש"ח למ"ר. להגשה עד ליום 30/9/2020.

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת
מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

5 ספטמבר 2020

מכרז למכירת 84 מ"ר בחלקה 100 בגוש 6608, ללא מחיר מינימום. להגשה עד ליום 10/9/2020.

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת
מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת

9 ספטמבר 2020

מכרז למכירת מחצית חלקה 103 בגוש 6605, ללא מחיר מינימום. להגשה עד ליום 22/10/2020.

מכרז למכירת זכויות במקרקעין בחוף התכלת
bottom of page